Adventure_AlynWallacePhotography_2048_WA

Croeso'n ôl

Rydym am i'ch arhosiad yn y Canolbarth fod yn un gwych, 

 

Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr ein hymwelwyr, ein trigolion a'n busnesau sydd wedi dilyn yr arhosiad adref ac yn aros yn arweiniad lleol ac wedi ein helpu i gadw ein cymunedau gwledig yn ddiogel.

 

Mae angen inni barhau i weithio gyda'n gilydd yn awr i sicrhau ein bod i gyd yn aros yn ddiogel ac yn mwynhau'r gorau sydd gan y Canolbarth i'w gynnig.

 

Parhewch i ddilyn y canllawiau diogelwch a pharchu cefn gwlad a chymunedau yr ydym i gyd wrth ein bodd yn eu mwynhau. 

Ran. Ddiogelu. Mwynhau.

Ran. Ddiogelu. Mwynhewch #DarganfodPowysYnDdiogel

 

Trefi ym Mhowys

Mae llawer o dir i ymweld ag ef yng nghanolbarth Cymru. Mae dwy fil o filltiroedd sgwâr o olygfeydd godidog sy’n ymddangos fel eu bod yn ymestyn am byth. Felly rydym wedi rhannu’r gogoniant hwn i bum cyrchfan er mwyn ei wneud yn haws i chi wybod ble i ddechrau.

Digwyddiadau

O'r eiconig i'r eironig, yr hanesyddol i'r glun - bydd pawb yn dod o hyd i rywbeth i fynd â'u ffansi gan gynnwys gwyliau sy'n ystyriol o deuluoedd a digwyddiadau mawr sy'n plesio'r dorf, gyda'n rhestr o atyniadau a phethau i'w gweld ein bod wedi'i gwneud yn hawdd fel y gallwch ddod o hyd i rywbeth sy'n berffaith i chi.

Digwyddiadau

Lleoedd i Aros

Deffrwch mewn modd gwirioneddol gofiadwy ar eich gwyliau yng Nghanolbarth Cymru trwy aros yn rhai o'n lletyau niferus ac amrywiol..., cysgwch o dan y Llwybr Llaethog neu mewn bwndel o flancedi gwlân, cynnes .. beth bynnag rydych chi’n chwilio amdano mae yna rywbeth sy'n addas ar eich cyfer.

Pethau i’w gwneud

Teithiau cerdded yn y wlad, marchogaeth, beicio drwy rai o'r golygfeydd mwyaf trawiadol yng Nghymru, paragleidio o ben y mynyddoedd, hwylio ar wyneb llynnoedd tawel, chwarae o gwmpas yn y mwd yn y gors, snorclo a dringo creigiau sy'n cuddio cyfrinachau oesoedd a fu.  Edrychwch ar ein rhestr o atyniadau a gweithgareddau i fynd â chi allan beth bynnag fo'r tywydd

Pethau i'w gweld

O'r echoing i'r eironig, O'r hanesyddol i'r hip, biddy rhywbeth at ddant paw yma gan gynnwys gwyliau teuluol a digwyddiadau i blesio'r dorf. gyda'n rhestr o atyniadau a phethau i'w gweld rydym wedi gwneud pethau’n hawdd er mwyn i chi ddod o hyd i rywbeth sy'n berffaith i chi.

Crwydro am Filltiroedd

Mae rhywbeth ar gael i gerddwr o bob gallu, p'un ai ydych am ddringo dros fynyddoedd neu fynd am dro'n araf deg drwy fyd natur, mae llwybr ar gael i bawb.

Dry neu Bedair Olwyn

P'un ai ar ddwy neu bedair olwyn yr ydych am fynd, mae Canolbarth Cymru'n lle gwych i fwynhau anturiaethau traws-gwlad penigamp.

Crwydro’r Mynyddoedd

O ferlota hamddenol ar gefn merlen neu ferlyn i garlamu ar draws caeau i'r marchogion mwy profiadol, mae merlota'n ffordd wych o fwynhau'r 2,000 milltir sgwar sydd yma.

Llefydd i fynd â’ch anifail anwes am dro

Gwybodaeth i chi a’ch anifail anwes

Bwyd a Diod

Ar ôl dyddiau caled archwilio nid oes dim byd tebyg i eistedd yn ôl ac ymlacio gyda diod neu rywbeth oer a rhywfaint o'r bwyd gorau y gallech ddymuno amdano.

Awyr nos

Mae ein sgiau tywyll yn rhywbeth arbennig, yn gwneud dymuniad ar seren saethu, yn dysgu enwau'r consata neu'n awchus yn ystod yr awyr yn ystod y nos

Ardal o Henebion

Nid dim ond pethau a ddifwyddodd oesau'n ol yw hanes Canolbarth Cymru. Nid dyddiadau ac olion hynafol, ond pethau sy'n digwydd heddiw hefyd.

Mythau a Chwedlau

Dysgwch fwy am y chwedlau sydd wedi dylanwadu gymaint ar dreftadaeth y Canolbarth, o greaduriaid chwedlonol a hudolus i anturiaethau anhygoel. Mae cymaint o hanesion i'w darganfod ym mhob cwr o'r tir hynafol hwn.

Tair Sisters

'Uchel yn y mynyddoedd du, ar wyntog Mount Plynlimon, cyfarfu tair chwaer i drafod problem bwysol beth oedd y ffordd orau i'r môr - am, bod yn droelli dŵr, roedden nhw'n hoff o'r cefnforoedd.

Dyfroedd Hudolus

Un o ogoneddau'r Canolbarth yw na allwch fynd yn bell heb ddod ar draws dwr. Nentydd mynydd croyw loyw, afonydd yn llawn cenlli gwyn, llynnoedd rhewlifol, crongeydd dwr sy'n mynd am filltiroedd a chamlesi tawel, mae'r cwbl yma.

Esgidiau Glaw Mwdlyd

Cewch sblashio mewn pyllau mwdlyd a chreu gyda'ch rhai bach yr un pryd, mae ein dyddiau gwlyb yn gymaint o hwyl bob tamaid â’n dyddiau heulog.

Bywyd Gwyllt Godidog

Croeso i rywle sydd mor llawn o fywyd gwyllt fel bod rhyw fath o gyfarfyddiad hudolus bron yn sicr.

Gerddi

Fairy glens, parciau a gerddi, ymyl ochr yr afon i gyd wedi'u gorchuddio yn "y glaswellt gwyrdd gwyrdd gwyrdd o gartref."

Fy Lechyd i

Mae gan antur ei le....ond weithiau mae rhywun eisiau cymryd pethau'n hamddenol ac yn y Canolbarth mae gennym bopeth i helpu eich enaid i gael llonydd.

Ffordd Cymru

Mae Ffordd Cymru yn deulu o dri llwybr cenedlaethol sy'n arwain ymwelwyr ar hyd arfordir y gorllewin, ar draws Gogledd Cymru, a thrwy galon mynyddig Cymru.

 

Mae'r llwybrau'n tynnu sylw at atyniadau na ellir eu cael a phrofiadau unigryw Gymreig ar hyd y ffordd: rhyfeddodau naturiol, tirnodau, trefi, orielau ac amgueddfeydd.

Lady on the Ridge-Brecon-BB.jpg

Ran. Ddiogelu. Mwynhau